Home  >  Vietnamese Items  >  Chúc Mừng Thượng Thọ  >  Kính Mừng Thượng Thọ

Kính Mừng Thượng Thọ

Kính Mừng Thượng ThọDimensions:
- 6"W x 7.5"H x 2"D (Trung bình)
- 7"W x 9"H x 2"D (Lớn)