Home  >  Vietnamese Items  >  Chúc Mừng Thượng Thọ  >  Mừng Thượng Thọ

Mừng Thượng Thọ

Mừng Thượng ThọMaterial: Acrylic 3/4" Thick
Dimensions:
- 5.5"W x 5"H x 2"D (Nhỏ)
- 8.5"W x 7.5"H x 2"D (Lớn)